กองทุนทองคำ Seamico Gold Fund

บลจ. ซีมิโก้ ได้ฤกษ์คลอดกองทุนทองคำ หลังทองคำราคาปรับขึ้นส่ง ซีมิโก้โกลด์ รับดีมานด์ เริ่มไอพีโอ 27 ก.ย. – 4 ต.ค.นี้ โดยนายไววิทย์ อุทัยเฉลิม กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ซีมิโก้ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเปิดขายกองทุนเปิดซีมิโก้โกลด์ หรือ Seamico Gold Fund (S-GOLD) โดยมีมูลค่าโครงการ 1,000 ล้านบาท เริ่มเปิดไอพีโอ 27 กันยายน – 4 ตุลาคม 2554 นี้

ทั้งนี้กองทุน S-GOLD เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลัก ที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง ประเภทกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน หรืออาจจะลงทุนในเงินฝากระยะสั้นในสถาบันการเงินหรือตราสารที่เทียบเท่าเงินสดในต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ประกาศกำหนด

ส่วนที่เหลือกองทุนดังกล่าวอาจจะลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่มีลักษณะคลัายเงินฝากหรือตราสารแห่งหนี้ทั่วไป หรือเงินฝากในสถาบันการเงินตามกฎหมายไทย ที่มีอายุของตราสารหรือสัญญาหรือระยะเวลาการฝากเงินแล้วแต่กรณีต่ำกว่า 1 ปี ขณะเดียวกันกองทุนจะไปลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเกือบทั้งหมด โดยไม่น้อยกว่า 90% ของมูลค่าเงินลงทุนในต่างประเทศ

นายไววิทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทคาดว่าในช่วงสิ้นเดือนกันยายน นี้ราคาทองคำน่าจะแตะอยู่ที่ประมาณ 1,600 – 1,700 ดอลลาร์สหรัฐต่ออ่อนซ์ และช่วงสิ้นปีน่าจะแตะอยู่ที่ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่ออ่อนซ์ เนื่องจากว่าปัญหาของยุโรปเองกำลังลามไปยังประเทศสเปน และอิตาลี ส่งผลให้ธนาคารกลางยุโรปต้องเริ่มเข้ามาซื้อพันธบัตรของทั้งสองประเทศเพื่อลดอัตราผลตอบแทนลง ดังนั้นความต้องการทองคำในฐานะที่เป็นทางเลือกของธนาคารชาติต่างๆและนักลงทุนสถาบันจึงมีเพิ่มขึ้น แต่เนื่องจากราคาขึ้นไปสูงอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา จึงมีความผันผวนที่ค่อนข้างสูงมาก

สำหรับกองทุน SPDR Gold Trust เป็นประเภทกองทุนรวมอีทีเอฟ ที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำแท่ง เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการทั้งหมด

ทั้งนี้ลักษณะของทองคำที่จะเข้าไปลงทุน ต้องเป็นทองคำที่มีมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมผู้ค้าทองคำในระดับสากล โดยอาจรับรองที่ทองคำแท่งหรือที่ผู้ผลิตทองคำแท่งก็ได้ ทั้งนี้ในการรับรองคุณสมบัติของทองคำแท่งจะกระทำโดยหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมในระดับสากล คือ The London Bullion Market Association (LBMA) และมีราคาเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง โดยผู้ลงทุนสามารถตรวจสองราคาทองคำแท่ง London A.M/P.M. Fix

ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรเพราะช่วงนี้ราคาทองและตลาดหุ้น ดิ่งสุดๆ ในรอบปีที่ผ่านมา

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ