กองทุนทองคำ และการลงทุน

การลงทุนในกองทุนรวมที่มีนโยบายการลงทุนในทองคำ การเคลื่อนไหวของมูลค่าหน่วยลงทุนจะเป็นไปตามการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในตลาดโลก เปรียบเสมือนลงทุนในทองคำแท่งทางอ้อม ผ่านกองทุนหลักในต่างประเทศ ซึ่งจะนำเงินไปลงทุนในทองคำแท่ง 99.99% หรือ 99.50% อีกทีหนึ่ง โดยกองทุนหลักที่เกือบทุกกองทุนทองของไทยไปลงทุนต่ออีกทีคือ กองทุน SPDR Gold Trust ซึ่งข้อดีของการลงทุนกองทุนรวมทองคำ คือผู้ลงทุนใช้เงินลงทุนเริ่มต้นไม่มาก

ส่วนใหญ่กำหนดเงินลงทุนไว้ต่ำกว่า10,000 บาท และสามารถทำการซื้อขายได้สะดวกโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปร้านทอง และปลอดภัยเนื่องจากไม่ต้องกังวลเรื่องการสูญหาย และนอกจากนี้ หากต้องการขายทำกำไร หรือทยอยสะสมซื้อ ก็สามารถทำได้ โดยไม่ต้องซื้อ หรือขายทองคำแท่งทั้งก้อน และกองทุนทองคำบางกอง อาทิ K-GOLD ยังมีนโยบายการจ่ายปันผล ซึ่งทำให้ผู้ลงทุนมีกระแสเงินสดใช้โดยที่ไม่ต้องทำการขายคืนด้วย อีกทั้งกองทุนยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อให้ราคาหน่วยลงทุนเคลื่อนไหว ตามราคาทองคำตลาดโลกมากที่สุด อย่างไรก็ดี เนื่องจากกองทุนรวมทองคำ มีการคำนวณมูลค่าหน่วยลงทุนเพียงวันละ 1 ครั้ง จึงไม่สามารถซื้อและขายคืนในระหว่างวันเพื่อทำกำไรได้เหมือนกองทุน ETF ทองคำ และ Gold Futures

กองทุนทองคำ และการลงทุนในทองคำ

กองทุน ETF ทองคำ เป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่ง ที่มีการจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยกองทุน ETF ทองคำ จะมีการเคลื่อนไหวของราคาในตลาดหลักทรัพย์ตลอดทั้งวัน จาก อุปสงค์ และ อุปทาน ของนักลงทุนในตลาด ซึ่งจะสอดคล้องกับราคาทองคำ หรือหน่วยลงทุนต่างประเทศที่ลงทุนในทองคำก็ได้ ข้อดีของการลงทุนใน ETF ทองคำคือสามารถทำการซื้อขายในระหว่างวันได้ เพราะราคาจะมีการเคลื่อนไหวตลอดทั้งวัน อย่างไรก็ดี หากมีการซื้อขายบ่อยๆก็จะมีการเสียค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ให้กับบริษัทหลักทรัพย์ที่อัตรา 0.25% ต่อปริมาณซื้อขายนอกจากนี้ ผู้ลงทุนยังจะต้องมีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทหลักทรัพย์ หรือตัวแทน เพื่อทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ด้วยเนื่องจากเกือบทุกกองทุนทองของไทยไปลงทุนในกองทุน SPDR Gold Trust

กองทุน SPDR Gold Trust เป็นกองทุนเปิดดัชนีที่จดทะเบียนและซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์สิงคโปร์ (Exchange Traded Fund : ETF)ที่ลงทุนในทองคำแท่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนหลังหักค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการจัดการให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำ บริหารกองทุนโดย World Gold Trust Services, LLC ซึ่งถือหุ้นโดย World Gold Council (WGC) ที่เป็นองค์กรร่วมระหว่างบริษัทผู้ผลิตทองคำของโลก

กองทุน SPDR Gold Trust มีนโยบายลงทุนในทองคำแท่งโดยตรงโดยไม่มีการใช้ตราสารอนุพันธ์หรือมีการให้ยืมทองคำแท่งกับผู้ลงทุนอื่น นอกจากนี้กองทุนยังมีสภาพคล่องสูง ค่าใช้จ่ายในการลงทุนต่ำ มีความโปร่งใสและราคาที่ซื้อขายสะท้อนภาวะตลาดที่แท้จริง

กองทุนเน้นการสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของราคาทองคำแท่งในตลาดลอนดอน คือ London Gold PM Fix Price ในสกุลดอลลาร์สหรัฐฯ แต่สะดวกสบายมากกว่าเพราะผู้ลงทุนไม่ต้องเก็บรักษาทองคำแท่งด้วยตนเอง เนื่องจากกองทุน SPDR Gold Trust มีผู้เก็บรักษาทองคำแท่งให้ ได้แก่ ธนาคารฮ่องกงเซี่ยงไฮ้ สหรัฐอเมริกา (HSBC Bank USA, N.A.)

กองทุน SPDR Gold Trust จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ 4 แห่ง ได้แก่ นิวยอร์ก สิงคโปร์ ฮ่องกง และญี่ปุ่น

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ