กองทุนคุ้มครองเงินต้น รับประกันเงินต้น

จริงๆ การซื้อกองทุนรวม ควรสนใจข้อมูลเชิงลึกของกองทุนรวม ไว้บ้าง ไม่ใช่ดูแค่ผลตอบแทน เท่านั้นเท่านี้ แล้วก็ตัดสินใจซื้อกันเลย เพราะกองทุนรวม มีอะไรมากกว่าที่นักลงทุนคิด ตัวอย่างเช่น กองทุนคุ้มครองเงินต้น หรือกองทุนตราสารหนี้ ที่ระบุไว้ว่ามีการคุ้มครองเงินต้น หรือรับประกันเงินต้น 100% นั้น มีความหมายอย่างไร และมีผลอะไรหรือไม่หากกองทุนเกิดการขาดทุน นักลงทุนยังจะได้ เงินต้นคืนเท่าเดิม หรือไม่…

ความหมายส่วนขยายของกองทุนลักษณะเป็น กองทุนคุ้มครองเงินต้น ไว้ดังนี้

กองทุนคุ้มครองเงินต้น (Capital Protection Fund) เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จัดสรรเงินลงทุนส่วนหนึ่งไปลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ ที่จะส่งผลให้ต้นเงินของกองทุนไม่หาย ไม่ต่ำกว่า 80.0% ส่วนที่เหลือจะไปลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยมากกว่าเพื่อให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนในการลงทุนที่มากขึ้น ดังนั้นโอกาสที่เงินต้นจะไม่สูญจึงมีมากกว่ากองทุนที่ไม่คุ้มครองเงินต้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่เสี่ยงการขาดทุน

จะเห็นได้ว่า การลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ ซึ่งการจะดูว่ากองทุนนั้นมีความเสี่ยงต่ำหรือไม่ ตราสารประเภทนั้นต้องได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ใน 1-4 อันดับแรก (category) จากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ได้รับการยอมรับจาก ก.ล.ต. ซึ่งส่วนใหญ่เป็นตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐบาล หรือตราสารที่ออกโดยสถาบันการเงินชั้นนำ

กองทุนรวมคุ้มครองเงินต้น ไม่เหมือนกับ กองทุนรวมมีประกัน (Guarantee Fund)

กองทุนรวมมีประกัน คือกองทุนรวมที่บริษัทจัดการจัดให้มีบุคคลที่ประกันต่อผู้ถือหน่วยลงทุนซึ่งได้ถือหน่วยลงทุนจนครบตามระยะเวลาที่กำหนดว่าจะได้รับชำระเงินลงทุน หรือเงินลงทุนและผลตอบแทน จากการไถ่ถอนหรือการขายคืนหน่วยลงทุน แล้วแต่กรณีตามจำนวนเงินที่ประกันไว้ (ไม่จำเป็นต้องลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ขอเพียงมีคนค้ำประกันเป็นใช้ได้)

กองทุนคุ้มครองเงินต้น รับประกันเงินต้น

กองทุนคุ้มครองเงินต้น กองทุนค้ำประกัน กองทุนไหน เสี่ยงมากกว่ากัน

กองทุนค้ำประกันนั้นมีความเสี่ยงต่ำกว่าแน่นอน เพราะมีคนทำหน้าที่ค้ำประกันให้กับผู้ลงทุนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร สำหรับกองทุนคุ้มครองเงินต้น เป็นแค่ชื่อสำหรับกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ความเสี่ยงต่ำ 80% ของมูลค่าทรัพย์สินเท่านั้น ถ้าผิดนัดชำระขึ้นมาจริงๆ ก็ต้องรับผลขาดทุนไป ส่วนตัวเลข 80% ที่ระบุไว้ของกองทุนคุ้มครองเงินต้นนั้น ทาง กลต.เป็นผู้ออกระเบียบมา เพื่อให้ผู้ลงทุนมองเห็นถึงความเสี่ยงของกองทุนในมุมกว้าง แต่ไม่แน่ใจว่าการคิดคำนวณนั้น ใช้เกณฑ์อะไร

อยากลงทุนในหุ้น (เพราะถ้าซื้อไว้แล้ว หุ้นขึ้นไปคงได้กำไรสูง) แต่ไม่อยากขาดทุน (ถ้าคาดผิดก็ไม่อยากเสียเงินที่ลงทุนไป) เงินต้นไม่หาย กำไรมาแบ่งกัน ให้เลือกลงทุนใน กองทุนคุ้มครองเงินต้น

ลักษณะพิเศษของกองทุนประเภทนี้ก็คือเมื่อลงทุนไปแล้ว เงินต้นไม่หาย กำไรมาแบ่งกัน ตัวอย่างเช่น กองทุนรวมซึ่งมีระยะเวลาการลงทุน 1 ปี กำหนด รูปแบบของผลตอบแทน ไว้ว่า หากนับจากนี้ไป 1 ปี ถ้าดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นเกิน 10 % ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 7% ถ้าดัชนีหุ้นปรับตัวขึ้นไม่ถึง 10% ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทน 1% ถ้าดัชนีหุ้นปรับตัวลดลง ผู้ลงทุนจะไม่ได้รับผลตอบแทนแต่จะได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน เรียกว่า เงินต้นไม่หาย

จะเห็นได้ว่าข้อดีของการลงทุนแบบนี้คือ เงินต้นไม่หาย แม้ในกรณีที่ดัชนีหุ้นปรับตัวลดลง ซึ่งแม้ว่านักลงทุนไม่ได้รับผลตอบแทนเลยแต่ก็จะได้รับเงินต้นคืนไปเต็มจำนวน ซึ่งแน่นอนว่าย่อมดีกว่าขาดทุน ในขณะเดียวกัน หากดัชนีหุ้นขึ้นไปมากๆเช่น 20% นักลงทุนก็จะได้รับผลตอบแทนเพียง 7% นี่คือความหมายของ กำไรมาแบ่งกัน ซึ่งในที่นี้นักลงทุนจะได้รับ ส่วนแบ่งเพียง 7% ไม่ว่าหุ้นจะขึ้นไปมากเท่าไหร่ นั่นคือนักลงทุนต้องยอมเสียสละผลตอบแทนบางอย่างไปเพื่อแลกมากับการคุ้มครองเงินต้นนั่นเอง

ขอเสริมนิดนะครับ คำที่ว่า คุ้มครองเงินต้น น่ะ ผู้คุ้มครองเงินต้นคือกองทุนกองนั้นนั่นเองครับ ไม่ใช่บลจ.
โดย บลจ.(Fund Manager) จะต้องเลือกลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำมากเช่น TB CB หรือ ตราสารอื่นที่มีสถาบันการเิงินเป็นผู้รับรอง ผู้อาวัล เพราะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาก็สามารถให้ผู้รับรองชำระเงินได้ ซึ่งปกติแล้วข้อผูกพันของกองทุนจะระบุไว้อยู่แล้วครับ เป็นต้นว่า กองทุนจะต้องลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเป็นจำนวนไม่ต่ำกว่า 80% ของ NAV ซึ่งการระบุแบบนี้ถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเงินต้นได้ระดับนึง

กองทุนรวม คุ้มครองเงินต้น ไม่เท่ากัน บางกองคุ้มครอง 80% บางกอง 50% ซึ่งความหมายก็คือ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น อย่างน้อยคุณก็จะได้เงินต้นคืน 80% หรือ 50% นั่นเอง ผู้ลงทุนจำเป็นต้องอ่านหนังสือชี้ชวนอย่างละเอียด จะได้ไม่เข้าใจกันผิดว่าคุ้มครองเงินต้นไม่ใช่ 100% เสมอไป

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ