กรุงไทยส่ง 2 กองทุนใหม่ น่าลงทุน

นายสมชัย บุญนำศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเปิดจำหน่าย 2 กองทุนตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ ประกอบด้วย กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ เอฟไอเอฟ 36 (KTFF35) เสนอขาย 19-25 มิถุนายน 2556 มูลค่าโครงการ 7,000 ล้านบาท อายุ 12 เดือน

เน้นลงทุนในเงินฝากประจำ Bank of China , เงินฝากประจำ Bank Danamon, ECP ค้ำประกันโดย VTB Bank และ MTN ออกโดย Bladex ในสัดส่วน 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ส่วนที่เหลือลงทุนตราสารหนี้ในประเทศ ประเภท เงินฝากธนาคารอาคารสงเคราะห์ หุ้นกู้ /ตั๋วแลกเงิน สถาบันการเงิน/ บริษัทเอกชน ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 3.00% ต่อปี

นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการเปิดจำหน่ายกองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ท อินเวส 6 เดือน 3 (KTSIV6M3) ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 เป็นกองทุนประเภท Roll Over อายุ 6 เดือน เน้นลงทุนในเงินฝาก บัตรเงินฝาก ตั๋วแลกเงินของธนาคารเกียรตินาคิน และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ผู้ลงทุนจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.65%ต่อปี โดยทั้ง 2 กองทุน บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี

ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารพาณิชย์ไทยขนาดใหญ่ประเภท 6 เดือนอยู่ระหว่าง 2.00 – 3.00% ต่อปี และประเภท 12 เดือนอยู่ระหว่าง 2.35 – 3.20% ต่อปี ทั้งนี้ผลตอบแทนของกองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้นที่บริษัทเสนอขายในครั้งนี้ มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหลังหักภาษี

กรุงไทยส่ง 2 กองทุนใหม่ น่าลงทุน

สำหรับตราสารหนี้ที่บริษัทลงทุน เช่น Bank of China มีสถานะเป็นธนาคารภาครัฐถือหุ้นใหญ่โดยหน่วยงานเพื่อการลงทุนของรัฐบาลจีน มีบทบาทในการสนองนโยบายของภาครัฐ มีขนาดสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 17 ของโลก และขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของธนาคารในจีน

Bank Danamon Indonesia , Tbk (BDMNIJ) มีขนาดของสินทรัพย์ใหญ่เป็นอันดับ 6 ของอุตสาหกรรมธนาคารในอินโดนีเซีย ที่มีธนาคารอยู่จำนวนมากถึง120 ธนาคาร แสดงให้เห็นว่า BDMNIJ มีความสำคัญต่อระบบธนาคารของอินโดนีเซียพอสมควร

VTB ECP Finance Ltd เป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจที่จดทะเบียนในประเทศไอร์แลนด์ ถูกใช้เป็น Funding arm ของ VTB Bank ในการระดมเงินผ่านการออกตราสารหนี้ระยะสั้นประเภท ECP โดยมี VTB Bank เป็นผู้ค้ำประกันอย่างไม่มีเงื่อนไข VTB Bank เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของรัสเซีย ส่วน Banco Latinoamericano de Comercio Exterior S.A.(BRADEX) เป็นธนาคารเฉพาะระหว่างประเทศ (Specialized Supranational Bank) จัดตั้งและถือหุ้นโดยธนาคารกลาง 23 ประเทศ ในกลุ่มประเทศละตินอเมริกา และแคริบเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสบับสนุนทางการเงินแก่กิจการที่ทำการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคนี้

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ