กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 119

บลจ.กรุงไทย เสนอกองทุนใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดกรุงไทยธนทรัพย์ บี 119 หรือ KTSUPB119 เป็นกองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับปานกลาง กองทุนมีนโยบายการลงทุน ลงทุนในเงินฝาก/ตราสารหนี้ต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79

กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน 100% กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์ 2.75% ต่อปี อายุโครงการ 3 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท – IPO เปิดขาย 26 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ