กรุงศรียุโรปอิควิตี้ 3% พลัส 3% ทริกเกอร์ พลัส 1

บลจ.กรุงศรี เสนอกองทุนใหม่ เป็นกองทุนรวมน่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 3% พลัส 3% ทริกเกอร์ พลัส 1 หรือ KFEU3P3-P1 เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ มีระดับความเสี่ยงกองทุนอยู่ในระดับค่อนข้างสูง กองทุนนี้ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

กองทุนนี้ให้ผลตอบแทนคาดการณ์โดยรวม 6 % มีอายุโครงการ ประมาณ 7 เดือน ลงทุนขั้นต่ำ 10,000 บาท กองทุนนี้มีนโยบายการลงทุน โดยกองทุนเปิดกรุงศรียุโรปอิควิตี้ 3% พลัส 3% ทริกเกอร์ พลัส 1: จะนำเงินไปลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศชื่อ กองทุน Vanguard FTSE Europe ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 ของ NAV กองทุน Vanguard FTSE Europe ETF (กองทุนหลัก) : กองทุนมุ่งแสวงหาการลงทุนให้เป็นไปตามผลการดำเนินงานของดัชนีมาตรฐานที่เป็นตัวชีวั้ดผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นที่ออกโดยบริษัทต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในตลาดสำคัญของยุโรป และมีกลยุทธ์การลงทุนโดยกองทุนใช้วิธีการลงทุนแบบอ้างอิงดัชนีด้วยการลงทุนทัง้ หมดหรือเกือบทั้งหมดของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนในหุ้นสามัญที่ประกอบอยู่ในดัชนี FTSE Developed Europe Index ดัชนี FTSE Developed Europe Index: ถูกสร้างขึน้ โดยประกอบด้วยหุ้น ประมาณ 497 ตัว ของบริษัทที่จัดตัง้ ในประเทศแถบยุโรป 17 ประเทศ ซึ่งส่วน ใหญ่อยู่ในประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส สวิสเซอร์แลน

IPO เปิดขาย 25 กุมภาพันธ์ 2557 ถึง 4 มีนาคม 2557

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ