กรุงศรีมั่นใจ ทริกเกอร์ฟันด์ ทำกำไร

บลจ.กรุงศรีมั่้นใจหุ้นไทยแข็งแกร่ง ส่งกองทุน กรุงศรีอิควิตี้ 4%พลัส 4% ทริกเกอร์ 1 ตั้งเป้าผลตอบแทนโดยรวม 8% ในระยะเวลา 8 เดือน โดยรับผลตอบแทนครั้งที่ 1 เมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4% และรับผลตอบแทนเพิ่มอีก 4% พร้อมโชว์ผลงานบริหารกองทริกเกอร์เข้าเป้าพร้อมกัน 2 กองทุนภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือน

นายฉัตรพี ตันติเฉลิม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด กล่าวว่า เรามีมุมมองเป็นบวกต่อทิศทางของตลาดหุ้นไทยในระยะ 12 เดือนข้างหน้า เนื่องจากมีปัจจัยสนับสนุนหลายประการ เช่น แนวโน้มเงินลงทุนทั่วโลกไหลเข้าตลาดหุ้นประเทศเกิดใหม่ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ในระดับต่ำไปอีก 2-3 ปีข้างหน้า ส่งผลให้การลงทุนในตลาดหุ้นได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้น ทิศทางการบริโภคภายในประเทศเติบโตต่อเนื่อง และการปรับลดอัตราภาษีเงินได้จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มเติบโตจากการลงทุนของภาครัฐที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในปีนี้ รวมทั้งผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนฯ ในตลาดหุ้นไทยยังคงเติบโตได้ดี

บริษัทประสบความสำเร็จในการบริหารกองทุนทริกเกอร์เข้าเป้าพร้อมกัน 2 กองทุน ได้แก่ กองทุน KFEQ8-2 และกองทุน KFEQ8-3 ซึ่งสามารถสร้างผลตอบแทนตามเป้าหมาย 8% ภายในระยะเวลาเพียง 2 เดือนเท่านั้น และเพื่อเป็นการรองรับความต้องการของนักลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสในการรับผลตอบแทนจากการลงทุนในกองทุนตราสารทุน บริษัทจึงได้เปิดเสนอขายกองทุนใหม่ต่อทันที ได้แก่ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 4% พลัส 4% ทริกเกอร์ 1 (KFEQ4P4-1)

สำหรับ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 4% พลัส 4% ทริกเกอร์ 1 (KFEQ4P4-1) อายุโครงการประมาณ 8 เดือน มีนโยบายเน้นลงทุนในหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการดีในระยะกลางถึงยาว กองทุน KFEQ4P4-1 ตั้งเป้าจ่ายผลตอบแทนเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้นรวมกันประมาณ 8% กองทุนดังกล่าวมีจุดเด่นที่ผู้ลงทุนมีโอกาสรับผลตอบแทนเร็วขึ้นจากการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ 2 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อหน่วยลงทุนมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 4% หรือเท่ากับ 10.40 บาท ณ วันในวันหนึ่ง หรือภายใน 5 วันทำการติดต่อกัน โดยบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติในอัตราไม่น้อยกว่า 4% ของมูลค่าที่ตราไว้หรือ 0.40 บาทต่อหน่วย และครั้งที่ 2 อีก 4% เมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.93 บาท ณ วันในวันหนึ่ง หรือภายใน 5 วันทำการติดต่อกัน และบริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนทั้งหมดของกองทุนโดยอัตโนมัติ

บริษัทเชื่อมั่นว่าตลาดหุ้นไทยยังมีความน่าสนใจ และนักลงทุนควรปรับพอร์ตการลงทุนโดยเพิ่มน้ำหนักของการลงทุนในหุ้นกลุ่มเอเชียและตลาดเกิดใหม่เพิ่มมากขึ้นให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ตนสามารถรับได้เพื่อเพิ่มโอกาสการรับผลตอบแทนจากการลงทุน ทั้งนี้ กองทุนเปิดกรุงศรีอิควิตี้ 4% พลัส 4% ทริกเกอร์ 1 (KFEQ4P4-1) เป็นทางเลือกสำหรับการลงทุนในตราสารทุน เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มองโอกาสการปรับตัวขึ้นของตลาดหุ้นไทยและต้องการเข้ามาลงทุนเพื่อผลตอบแทนตามเป้าหมาย สามารถรับความผันผวนของราคาหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้

ทั้งนี้การจัดสรรเงินบางส่วนมาลงทุนในตลาดหุ้นไทยในจังหวะที่เหมาะสมกับกองทุน KFEQ4P4-1 จะช่วยเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนได้

ที่มา http://manager.co.th

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ