กรุงศรีตราสารหนี้ 6M74

บลจ.กรุงศรี นำเสนอกองทุนออกใหม่น่าสนใจ ชื่อว่า กองทุนกรุงศรีตราสารหนี้ 6M74 ชื่อย่อกองทุนคือ KFFIX6M74 มี ประเภทของกองทุนเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ เสนอขายเพียงครั้งเดียวในช่วง IPO และรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไม่ต่ำกว่า 2.90% โดยเฉลี่ยต่อปีของเงินลงทุนเริ่มแรก

ซึ่งกองทุนกรุงศรีตราสารหนี้ 6M74 นี้เป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ และ/หรือเอกชนซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร (Issue rating) หรือของผู้ออกตราสาร (Issuer rating) อยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศแต่ไม่เกินร้อยละ 79 ของ NAV ทั้งนี้ กองทุนจะพิจารณาลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยการทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินเต็มจำนวน (fully hedge)

ไม่จ่ายเงินปันผล การซื้อขั้นต่ำ 10,000 บาท เสนอขาย(IPO) ระหว่างวันที่ 10 – 16 กันยายน 2556 เท่านั้น (กรณีจองซื้อด้วยเช็คเปิดรับถึง 13 ก.ย. 2556 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงิน กองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินพลัส กองทุนเปิดกรุงศรีมันนี่ และกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์ เท่านั้น)

การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน กองทุนนี้ไม่รับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบปกติระหว่างอายุโครงการ และจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนอัตโนมัติไปยังกองทุนเปิดกรุงศรีตราสารเงินในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ ดูหนังสือชี้ชวนและรายละเอียดกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ http://www.krungsriasset.com/TH/Tlistfund.aspx?fund=KFFIX6M74&lang=T

กองทุนเปิดใหม่ ล่าสุด IPO ทุกวัน

No. ชื่อกองทุน บลจ. สิ้นสุดการขาย

Update กองทุนใหม่ รู้ก่อนใคร IPO วันนี้

Program คำนวนภาษีเงินได้

Download โปรแกรมคำนวณเงินได้ เพื่อเป็นแนวทางในการซื้อ RMF LTF สำหรับการคำนวณเพื่อลดหย่อนภาษีเงินได้

โปรแกรมคำนวณภาษี
โปรแกรมคำนวณเงินออมหลังเกษียณอายุ